French Speaking Guide English Speaking Guide
Pékin(Beijing) $62 $62
shanghai $62 $46
Guilin $62 $46
Canton(Guangzhou) $62 $46
Datong $62 $46
Pingyao $62 $46
Xi'an $46 $46
Chengdu $77 $46
Lhassa(Lhasa) $92 $62