15 D / 14 N
Shanghai ->Tongli ->Suzhou ->Beijing ->Xi’an ->Guilin ->Longsheng ->Guilin ->Yangshuo ->Guilin ->Guangzhou ->Hong Kong