16 D / 15 N
Beijing->Datong->Pingyao ->Xi'an ->Guilin ->Longsheng ->Guilin ->Yangshuo ->Guilin ->Shanghai ->Suzhou ->Tongli ->Shanghai
10 D / 9 N
Beijing ->Xi'an ->Shanghai ->Suzhou ->Tongli ->Shanghai
15 D / 14 N
Beijing ->Xi'an ->Shanghai ->Suzhou ->Tongli ->Guilin ->Yangshuo ->Canton ->Hong Kong
13 D / 12 N
Beijing ->Xi'an->Guilin->Yangshuo ->Longsheng ->Guilin ->Shanghai ->Suzhou ->Tongli ->Shanghai
12 D / 11 N
Shanghai ->Tongli ->Suzhou ->Luoyang ->Xi'an -> Beijing